Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in D:\www\gerrieham.nl\www\App\Backend\Framework\Core\class.util.php on line 1013

Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in D:\www\gerrieham.nl\www\Mail\PHPMailerAutoload.php on line 45
Aanbod - Gerrie Ham

Aanbod

BGGZ

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is in 2014 geintroduceerd door de overheid, om onnodig zware en dure zorg te verminderen in de GGZ. Voor volwassenen is de huisarts een 'poortwachter' geworden: hij bepaalt of u behandeld kan worden in de huisartsenzorg (POH-GGZ) of moet worden doorverwezen naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Vergoeding van Basis GGZ vindt alleen plaats als er sprake is van zo'n verwijzing.  Wanneer u de zorg zelf betaalt, is echter geen verwijzing nodig van de huisarts.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385,– per persoon. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, burn-out, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts nodig waarin het volgende vermeld is:

• Uitspraak (van een vermoeden) van een aandoening welke op de DSM-5 lijst staat.
• Dat het om een verwijzing naar de BGGZ gaat.
• De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code

De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

Er is sprake van een DSM 5 stoornis die daarnaast behoort tot de door het CVZ tot de verzekerde zorg gerekende stoornissen. Alle overige zorg is onverzekerde zorg. De behandelmethode moet een volgens het CVZ tot de verzekerde zorg behorende behandelmethode zijn. Is er geen sprake van een DSM 5 stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd worden via een zogenaamd ‘Onverzekerde Prestatie’.

In plaats van op consultbasis wordt er nu gedeclareerd op prestatiebasis. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief) en worden er verschillende tarieven gehanteerd. Er bestaat een maximum tijd voor het aantal minuten dat aan uw behandeling besteed mag worden.

De behandeling bestaat uit directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u, (dus uw gesprek, contacten per e-mail en telefoon, etc). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die uw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van een verslag naderhand, overleg met uw huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

In de praktijk zal het merendeel van de behandelingen vooral bestaan uit gesprekken. Als richtlijn is dit teruggerekend naar een aantal gesprekken per product en zijn de tarieven voor 2019:

• Basis GGZ Kort: BK,   (ongeveer 2 tot 5 gesprekken), maximumtarief 507,62 euro
• Basis GGZ Middel: BM, (ongeveer 5 tot 8 gesprekken), maximumtarief 864,92 euro
• Basis GGZ Intensief: BI, (ongeveer (8 tot 12 gesprekken), maximumtarief 1356,25 euro
• Basis GGZ Chronisch: BC, (tot ongeveer 12 gesprekken), maximumtarief 1251,70 euro

Daarnaast zijn de volgende prestaties nog mogelijk:

- Prestatie onvolledig behandeltraject (voorheen transitieprestatie):  (1 tot 2 gesprekken), maximumtarief 207,19 euro

De prestatie 'onvolledig behandeltraject' wordt gebruikt wanneer er toch geen sprake blijkt van een DSM 5 stoornis en dus terugverwezen moet worden naar de huisarts, of dat er verwezen moet worden naar de SGGZ of wanneer u of uw behandelaar direct besluit om de behandeling te stoppen.

- Onverzekerde prestatie, OVP, maximumtarief 85,00 per consult

De prestatie 'onverzekerde prestatie' wordt gebruikt wanneer er geen sprake is van een DSM-stoornis of wanneer het gaat om zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen of relatieproblemen).

In het intakegesprek bij uw psycholoog wordt besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

METHODE

Gerrie Ham werkt door middel van coachingstechnieken, cognitieve gedragstherapie (ook EMDR) of orthopedagogische begeleiding. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten wordt bepaald welke methode ingezet wordt. Door op de methode in de rechterbalk van deze website te klikken, kunt u meer informatie hierover lezen.

Wanneer er sprake is van depressieve-, paniek-, slaap- of gegeneraliseerde angstklachten, is het ook mogelijk om een blended behandeling te volgen: naast face-to-face gesprekken wordt dan ook internetbehandeling (e-health) ingezet.

WERKWIJZE

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt zo mogelijk al een globaal begeleidings- of behandelplan met u doorgenomen. De gemiddelde begeleidings- of behandelduur hangt af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de coaching of therapie aan de slag gaat. Indien wordt verwacht dat het traject langer zal duren, dan zal dit vooraf met u worden besproken. De tijdstippen van de afspraken worden in overleg met u gepland (in 2020 in principe op de maandagavond, dinsdag, donderdagochtend en donderdagavond).

Gerrie Ham kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als consequentie dat clienten die weten dat ze deze vorm van zorg nodig hebben, zich beter kunnen aanmelden bij een GGZ-instelling. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie tijdens de behandeling, dan kunt u contact met mij opnemen of de dienstdoende huisartsenpost. 

SUPERVISIE

Gerrie Ham is geregistreerd als supervisor VGCt. Collega's kunnen bij haar terecht voor supervisie en leertherapie in het kader van hun opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Interesse? Neem contact op via info@gerrieham.nl.

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien hier sprake van is, zal dit eerst met u als client besproken worden.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen, wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement (ROM). Een ROM-methode bestaat uit het gebruiken van vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van de behandeling zullen worden afgenomen. Soms zal er ook tussentijds worden gemeten. Deze vragenlijsten worden in principe via e-mail / de computer ingevuld. Zo wordt het verloop en effect van de behandeling in kaart gebracht, alsook de tevredenheid over het behandelcontact. Hierdoor krijgt de behandelaar een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten. De uitkomsten van deze test worden alleen door uw behandelaar ingezien en met u besproken.

Door de meeste zorgverzekeraars worden we verplicht om de met ROM verzamelde gegevens over het resultaat van de behandeling geanonimiseerd te versturen aar Stichting Benchmark GGZ (SBGz).

U bent niet verplicht om er aan mee te werken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven tijdens het intakegesprek.