van intake tot afronding

INTAKE

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geinventariseerd en wordt zo mogelijk al een globaal behandelingsplan met u doorgenomen. De gemiddelde behandelduur hangt af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie of coaching aan de slag gaat. Indien wordt verwacht dat het traject langer zal duren, dan zal dit met u worden besproken. De tijdstippen van de afspraken worden in overleg met u gepland (in 2022 in principe op de maandag, dinsdag, donderdag (tussen 08.00 en 14.30 uur) en vrijdagochtend (tussen 08.00 en 11.00 uur). Evt. is het mogelijk om 's avonds een gesprek te plannen.

BEHANDELING

Een behandeling bestaat uit 5 tot 11 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten.

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen.

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen of plannen het hele traject al vooruit. Met de opdrachten en informatie kan thuis verder worden gewerkt. In de e-health-modules wordt er online feedback gegeven door Gerrie, zodat er ook tussen de gesprekken door gewerkt kan worden aan de behandeldoelen.

EVALUATIE

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn de klachten verminderd? Zitten we op de goede weg om de behandeldoelen te halen? Wordt de behandeling als prettig en zinvol ervaren?

We gebruiken hiervoor (korte) vragenlijsten. Deze gaan over de klachten en over de ervaring van de hulpverlening. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze gegevens (zie ook Werkzijze, Privacy).

AFRONDING EN NAZORG

De behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u / je genoeg geholpen bent om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg (SGGZ) nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan.

Wilt u bovenstaande stappen in schema zien?
Klik hier voor de infographic 'stappen in de BGGZ'

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze hulp toch niet bij u of jou past. De klachten kunnen we bijvoorbeeld niet goed behandelen of er is geen 'klik' met de behandelaar.

Een goede match is heel belangrijk. Gerrie vraagt aan het einde van het eerste geprek hoe u of jij de match tot nu toe ervaart.

Is er andere hulp nodig? Dan bespreekt Gerrie de vervolgstappen. Ook als de hulp mogelijk niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar of gemeente, wordt dit besproken.


Een betrokken omgeving


Wanneer u of jij een naaste (partner, ouder, etc) wilt meenemen naar het gesprek, kan dat. Vaak zal Gerrie dit ook voorstellen. Het is wel prettig wanneer hierover van te voren overlegd wordt.


Naasten kunnen informatie over psychische klachten vinden op www.thuisarts.nl. Voor informatie over angst, dwang, trauma en depressie kunt u meer informatie vinden op www.nedkad.nl.


Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Een beperkte bereikbaarheid


Gerrie Ham kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als consequentie dat clienten die weten dat ze deze vorm van hulpverlening nodig hebben, zich beter kunnen aanmelden bij een GGZ-instelling.


Mocht er sprake zijn van een crisissituatie tijdens de behandeling, dan kunt u contact met mij opnemen (op werkdagen overdag) of de dienstdoende huisartsenpost (in de weekenden en 's avonds).

Toestemming bij jeugdigen:

Voordat uw kind (tot 16 jaar) wordt gezien door Gerrie Ham, is het nodig dat zij hiervoor toestemming heeft van beide ouders/gezagdragers. Het toestemmingsformulier moet voor de intake getekend zijn. Met het plaatsen van de handtekeningen geven jullie toestemming voor het starten met de intake en de eventueel daarop volgende behandeling en diagnostiek. Zonder deze handtekeningen kan de zorg niet starten. Gerrie Ham zal beide gezagdragende ouders informeren over het verloop van de behandeling en/ of de uitkomsten van het diagnostisch proces. Het toestemmingsformulier krijgt u via de email toegestuurd.


Beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn verplicht om een meldcode te hanteren met als doel correct te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indien hier sprake van is, zal dit eerst met u besproken worden.

Gerrie Ham gebruikt bij zorgen over jongeren tot 23 jaar de VIR (VerwijsIndex Risicojongeren). De Verwijsindex is een landelijk register waarin professionals de persoonsgegevens van jeugdigen registreren. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar maakt duidelijk welke organisaties zich mede actief met de situatie van de jongeren bezig houden.